Vastgesteld door de Hans Anders België BV - 0879.138.021 - Runkstersteenweg 247 B/2.01 B-3500 HASSELT. Heb je vragen of opmerkingen, gelieve dan contact op te nemen met klantendienst@hansanders.be

Deze vernieuwde Algemene Voorwaarden treden in werking per 29 april 2022

Algemene voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die tussen de consument (hierna: “Consument”) en Hans Anders Opticiens worden gesloten. 

1.2 Onder Hans Anders Opticiens wordt verstaan alle filialen, vestigingen of de webwinkel van Hans Anders BV, alsmede alle andere (rechts)personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “Hans Anders” of “Hans Anders Opticiens”. 

1.3 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk en door beide partijen voor akkoord ondertekend is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. 

1.4 Hans Anders Opticiens behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aan te vullen.  

2.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief alle taksen. 

2.2 Als prijs voor het te leveren goed geldt de prijs die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen. 

2.3 Hans Anders Opticiens behoudt zich het recht voor om de prijs te verhogen als één of meerdere van de kostprijsfactoren (zoals de loonkosten, de prijzen van grondstoffen en van energie) verhogen na de ondertekening van de overeenkomst zonder dat Hans Anders Opticiens daar enige invloed op heeft, of als de overheidsheffingen (bv. de BTW) zouden stijgen.  

3.1 De artikelen 3.2, 3.3 en 3.4 zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten in fysieke filialen van Hans Anders Opticiens. 

3.2 Hans Anders Opticiens kan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een offerte opstellen, die mede een prijsopgave bevat van de goederen en/of diensten die de Consument voornemens is aan te schaffen. De offerte bevat voorts een specificatie van de door Hans Anders Opticiens aan de Consument te leveren goederen of diensten, alsmede een termijn waarbinnen deze goederen of diensten zullen worden geleverd of verricht. Onder goederen of diensten wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle producten en diensten die worden aangeboden in het kader van de uitoefening van het opticiensbedrijf, de optometrie en het opmeten en vervaardigen van contactlenzen. Indien dat naar het oordeel van Hans Anders Opticiens noodzakelijk is, zal in de offerte tevens een bril- of lenzenadvies worden opgenomen. 

3.3 De offerte wordt de Consument ter hand gesteld en geldt bij acceptatie door de Consument als overeenkomst tussen Hans Anders Opticiens en de Consument. 

3.4 Alle offertes van Hans Anders Opticiens zijn gedurende veertien kalenderdagen voor Hans Anders Opticiens onherroepelijk en zijn voor de Consument vrijblijvend. De offerte dient uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen daarvan door de Consument voor akkoord te worden ondertekend en door Hans Anders Opticiens te zijn ontvangen als voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan de offerte van rechtswege komt te vervallen.  

4.1 Hans Anders Opticiens zal bij het afgeven van de offerte, of, zo daarvan geen sprake is bij het sluiten van een overeenkomst een termijn opgeven waarbinnen de door Hans Anders Opticiens te leveren goederen of diensten zullen worden geleverd of verricht. Hans Anders Opticiens zal zich voldoende inspannen om haar verplichtingen jegens de Consument binnen deze termijn na te komen. 

4.2 Indien een goed of dienst niet binnen de in het vorige lid bedoelde leveringstermijn wordt geleverd, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden, doch niet nadat Hans Anders Opticiens krachtens schriftelijke of elektronische ingebrekestelling in de gelegenheid is gesteld om haar verplichtingen alsnog binnen 14 dagen na te komen. In die ingebrekestelling dient de Consument ten minste het nummer van de offerte of van de overeenkomst op te geven, alsmede zijn of haar adres.  

5.1 De Consument zal het aan Hans Anders Opticiens verschuldigde bedrag direct bij aflevering van goederen en/of na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan Hans Anders Opticiens voldoen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. 

5.2 Indien tussen partijen een betalingstermijn van toepassing is, is Hans Anders Opticiens bij het overschrijden van de betalingstermijn gerechtigd om de wettelijke intrest over het verschuldigd bedrag in rekening te brengen. 

5.3 Hans Anders Opticiens is te allen tijde gerechtigd van de Consument een voorschot ter hoogte van minimaal 50% van de overeengekomen prijs te verlangen.  

6.1 Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan Hans Anders Opticiens een schadevergoeding van 25% van de verkoopprijs te betalen. 

7.1 Hans Anders Opticiens behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor, totdat de koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten, (buiten-)gerechtelijke incassokosten en rente daaronder begrepen, volledig zijn betaald. 

8.1 Indien de overeenkomst tot stand komt via de webwinkel van Hans Anders Opticiens, treft Hans Anders voldoende organisatorische en technische maatregelen voor de overdracht van data en een veilige website. 

8.2 Betaling op de website geschiedt via de op de website aangeboden betaalmethoden die op de website zelf verder worden toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen. 

8.3 Indien de overeenkomst tot stand komt via de website bevestigt Hans Anders bij de eerst volgende mogelijkheid langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 8.4 De consument is zelf verantwoordelijk voor het recept met de oogsterktes indien het product wordt besteld op basis van een recept dat niet is afgegeven door Hans Anders. 

8.5 Kosten die voortvloeien uit het verkeerd invoeren van het recept of door een foutief recept zijn voor de consument en niet voor Hans Anders. 

9.1 Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tussen het moment van bestelling en levering. 

9.2 Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tijdens een periode van 14 dagen. Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de Consument. De consument heeft de mogelijkheid om dit besluit via mail, telefoon, brief, fax of modelformulier aan Hans Anders mede te delen. 

9.3 Tijdens de herroepingstermijn (de termijn zoals benoemd in artikel 9.1 en 9.2) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Hans Anders retourneren, conform de instructies op de website met gebruikmaking van het modelformulier ‘stuur retour’. 

9.4 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten: 

  • die door Hans Anders Opticiens tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn. 

9.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van Hans Anders via het verstrekte antwoordnummer. 

9.6 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Hans Anders dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Hans Anders behoudt evenwel het recht om te wachten met de terugbetaling totdat Hans Anders alle producten heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. In het geval van betaling per credit card zal de terugbetaling geschieden door intrekken van de vordering op de credit card. 

10.1 Hans Anders Opticiens, met zetel te 3500 Hasselt aan de Runkstersteenweg 247 B/2.01, zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Hans Anders Opticiens kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Behalve voor de gegevens betreffende de oogsterkte, is het doel eveneens om de Consument te informeren over relevante producten en diensten van Hans Anders Opticiens en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma. Uw gegevens kunnen aan onze partners worden overgemaakt zodat ook zij of andere bedrijven (zoals commerciële partners, partners uit de liefdadigheidssector, uit het verenigingsleven of belangen- en opiniegroepen) u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen bezorgen eventueel gebaseerd op uw marketing profiel - of marktonderzoeken kunnen uitvoeren. In deze context worden uw gegevens eveneens gebruikt om gegevens reeds aanwezig in de database van deze bedrijven te valideren, corrigeren of aan elkaar te koppelen. De Consument geeft door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden zijn/haar uitdrukkelijke toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken op de wijze zoals hierboven uiteengezet. 

10.2 Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van HansAnders Opticiens en/of derden, kan de Consument dit schriftelijk (op boven vermeld adres, ter attentie van marketing) of elektronisch (door een e-mail aan marketing@hansanders.be) aan Hans Anders Opticiens laten weten. Dit verzet is kosteloos. 

10.3 De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek hiertoe aan Hans Anders Opticiens te richten. Hans Anders Opticiens zal de Consument, dan binnen vier (4) weken een overzicht verstrekken van de bij Hans Anders Opticiens aanwezige persoonsgegevens. Indien de Consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan Hans Anders Opticiens te melden op de adressen die hierboven reeds werden meegedeeld. 

10.4 Indien de consument kiest voor betaling per creditcard, dan wordt het bedrag na autorisatie direct afgeschreven. 

11.1 Hans Anders Opticiens zal haar verplichtingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren. 

11.2 De Consument erkent dat de voorwaarden en de inhoud van de offerte en de overeenkomst in belangrijke mate worden opgesteld op basis van relevante gegevens die door de Consument aan Hans Anders Opticiens worden verstrekt. De Consument verplicht zich dan ook om alle relevante informatie bij het aangaan van de offerte en/of overeenkomst te verstrekken, teneinde Hans Anders Opticiens in de gelegenheid te stellen de opdracht naar behoren te kunnen verrichten. Hans Anders Opticiens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat de Consument heeft nagelaten alle relevante informatie aan Hans Anders Opticiens te verstrekken. 

11.3 Hans Anders Opticiens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door de Consument zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door Hans Anders Opticiens geleverde goederen. 

11.4 Hans Anders is niet verplicht om legitimatie te vragen bij het inleveren van vouchers, en zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die gevolg is van het feit dat een ander dan diegene aan wie de voucher is verstrekt, de voucher inwisselt. 

11.5 De hoogte van de schadevergoeding bij aansprakelijkheid van Hans Anders Opticiens voor letsel en/of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan de maximale dekking onder haar aansprakelijkheidsverzekering.  

12.1 Hans Anders garandeert dat de geleverde goederen of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur en vrij zijn van welke gebreken dan ook. 

12.2 Op geleverde monturen, glazen, zonnebrillen op sterkte en hoortoestellen geldt een all-in garantie van 2 jaar op productie- en materiaalfouten. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. Het wettelijke betalingsbewijs dient als garantiebewijs, zodat alleen tegen overlegging van dit betalingsbewijs de Consument aanspraak kan maken op deze garantiebepaling. 

12.3 Hans Anders Opticiens geeft twee maanden gewenningsgarantie op multifocale glazen en één maand gewenningsgarantie op contactlenzen die gekocht werden in België. Op basis van deze gewenningsgarantie kan de Consument de multifocale glazen en contactlenzen, mits onbeschadigd, gedurende een periode van twee respectievelijk één maand(en) na aflevering omruilen voor een ander type glas of lens, zonder dat de Consument aanspraak kan maken op enige restitutie van de koopsom. 

12.4 Het bovenstaande doet in generlei mate afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument krachtens de bepalingen met betrekking tot verkopen aan consumenten zoals voorzien in de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek.

13.1 Klachten of gegevens omtrent gebreken over goederen of diensten van Hans Anders Opticiens dienen uiterlijk binnen 2 maanden nadat de Consument het gebrek heeft vastgesteld, schriftelijk of elektronisch bij Hans Anders Opticiens te worden ingediend. 

13.2 Hans Anders Opticiens kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat aan het desbetreffende goed of dienst een gebrek kleefde, indien de in het vorige lid bedoelde termijn wordt overschreden. 

13.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Hans Anders Opticiens verplicht alle mededelingen inzake klachten of gebreken te onderzoeken. Hans Anders Opticiens zal zich steeds voldoende inspannen om eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.  

13.4 Het blijft een recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie via het Europese ODR platform

14.1 Definities:

14.1.1 Hans Anders: alle Belgische filialen, vestigingen of de webwinkel van de besloten vennootschap Hans Anders België, alsmede alle andere (rechts-)personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “Hans Anders”. 

14.1.2 Pakket contactlenzen: een set maandlenzen of daglenzen voor het rechter en linker oog uit het Easy Wear assortiment. Bij het gebruik van maandlenzen kan je een vloeistof pakket toevoegen uit een geselecteerd Private Label assortiment. 

14.1.3 Lenzenabonnement: het abonnement op grond waarvan je gedurende een met Hans Anders overeengekomen periode een vastgesteld bedrag aan Hans Anders via een automatische incasso voldoet, waarna je een pakket contactlenzen ontvangt op een locatie naar keuze (thuis, de winkel of elders). 

14.2 Algemeen

14.2.1 Het lenzenabonnement gaat in zodra Hans Anders je aanmelding schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard of zodra Hans Anders start met de uitvoering van het lenzenabonnement. Het lenzenabonnement stopt bij opzegging door u of Hans Anders. 

14.2.2 Binnen het lenzenabonnement heb je de mogelijkheid om over te stappen naar een ander type lens of vloeistof. Indien je tussen 2 leveringen in overstapt op een ander type lens of vloeistof en het bedrag van je automatische incasso omhoog gaat, zal je bij je eerst volgende levering het nieuwe product ontvangen met een aparte factuur voor de nog niet betaalde gelden. 

14.2.3 Hans Anders heeft de mogelijkheid om prijzen, producten of leveringstermijnen eenzijdig te wijzigen. Hans Anders zal voorgenomen wijzigingen tijdig aan je kenbaar maken. Prijswijzigingen gaan pas in na iedere voltooide levering van een pakket contactlenzen. 

14.2.4 Op deze spelregels en het lenzenabonnement zijn de algemene voorwaarden van Hans Anders van toepassing. De algemene voorwaarden heb je voorafgaand aan het afsluiten van het lenzenabonnement ontvangen. Onze algemene voorwaarden treft u aan op onze website: https://www.hansanders.be/nl/algemene-voorwaarden/. Indien de algemene voorwaarden en deze spelregels over hetzelfde onderwerp een andere regeling kennen, geldt de desbetreffende regeling uit deze spelregels. 

14.3 Beëindiging lenzenabonnement

14.3.1 Het staat vrij om op ieder moment het lenzenabonnement te beëindigen. 

14.3.2 Als je gedurende de looptijd van het lenzenabonnement je betalingsverplichtingen niet nakomt, zal het pakket contactlenzen maximaal 2 keer worden geleverd met bijbehorende facturen. Als je ook die facturen niet (tijdig) betaalt, zullen de leveringen en de incasso’s worden stopgezet en heeft Hans Anders de mogelijkheid het met jou gesloten lenzenabonnement te ontbinden zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Het ontbinden van het lenzenabonnement ontslaat je niet van je betalingsverplichting van de nog openstaande factuur. Als de overeenkomst als gevolg van deze bepaling wordt ontbonden heb je geen recht op restitutie in contanten van eventueel betaalde gelden. In plaats daarvan zal Hans Anders je een voucher verstrekken, waarbij het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing is. 

14.4 Wijzigen van je gegevens

Indien je verhuist of een nieuw emailadres krijgt, is het van belang deze gegevens aan Hans Anders door te geven, zodat je je lenzen kunt blijven ontvangen. Je kunt je gegevens wijzigen via: 

15.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle door Hans Anders Opticiens gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. 

15.2 Geschillen kunnen naar keuze van de eisende partij worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verwerende partij of voor de rechter van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil gaat (moet worden) wordt uitgevoerd. 

15.3 Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval een nieuwe rechtsgeldige bepaling formuleren, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen.