Als je wilt deelnemen aan het Lens Totaal Plan, dan zijn daar spelregels op van toepassing. In dit document lees je welke voorwaarden aan jouw deelname zijn verbonden.

1 Definities

Hans Anders: alle Belgische filialen, vestigingen of de webwinkel van de besloten vennootschap Hans Anders België, alsmede alle andere (rechts-)personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “Hans Anders”.

Pakket contactlenzen: een set maandlenzen of daglenzen voor het rechter en linker oog uit het Easy Wear assortiment. Bij het gebruik van maandlenzen kan je een vloeistof pakket toevoegen uit een geselecteerd Private Label assortiment.

Lenzenabonnement: het abonnement op grond waarvan je gedurende een met Hans Anders overeengekomen periode een vastgesteld bedrag aan Hans Anders via een automatische incasso voldoet, waarna je een pakket contactlenzen ontvangt op een locatie naar keuze (thuis, de winkel of elders).

2 Algemeen

2.1 Het lenzenabonnement gaat in zodra Hans Anders je aanmelding schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard of zodra Hans Anders start met de uitvoering van het lenzenabonnement. Het lenzenabonnement stopt bij opzegging door jou of Hans Anders.

2.2 Binnen het lenzenabonnement heb je de mogelijkheid om over te stappen naar een ander type lens of vloeistof. Als je tussen 2 leveringen in overstapt op een ander type lens of vloeistof en het bedrag van je automatische incasso omhoog gaat, zal je bij je eerst volgende levering het nieuwe product ontvangen met een aparte factuur voor de nog niet betaalde gelden.

2.3 Hans Anders heeft de mogelijkheid om prijzen, producten of leveringstermijnen eenzijdig te wijzigen. Hans Anders zal voorgenomen wijzigingen tijdig aan je kenbaar maken. Prijswijzigingen gaan pas in na iedere voltooide levering van een pakket contactlenzen.

2.4 Op deze spelregels en het lenzenabonnement zijn de algemene voorwaarden van Hans Anders van toepassing. De algemene voorwaarden heb je voorafgaand aan het afsluiten van het lenzenabonnement ontvangen. Bekijk onze algemene voorwaarden.

Indien de algemene voorwaarden en deze spelregels over hetzelfde onderwerp een andere regeling kennen, geldt de desbetreffende regeling uit deze spelregels.

3 Beëindiging LTP

3.1 Het staat vrij om op ieder moment het lenzenabonnement te beëindigen.

3.2 Als je gedurende de looptijd van het lenzenabonnement je betalingsverplichtingen niet nakomt, zal het pakket contactlenzen maximaal 2 keer worden geleverd met bijbehorende facturen. Als je ook die facturen niet (tijdig) betaalt, zullen de leveringen en de incasso’s worden stopgezet en heeft Hans Anders de mogelijkheid het met jou gesloten lenzenabonnement te ontbinden zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Het ontbinden van het lenzenabonnement ontslaat je niet van je betalingsverplichting van de nog openstaande factuur. Als de overeenkomst als gevolg van deze bepaling wordt ontbonden heb je geen recht op restitutie in contanten van eventueel betaalde gelden. In plaats daarvan zal Hans Anders je een voucher verstrekken, waarbij het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing is.

4 Wijzigen van uw gegevens

Indien u verhuist, een nieuw emailadres of rekeningnummer krijgt, uw pakket wil aanpassen of andere gegevens wilt wijzigen, is het van belang deze gegevens aan Hans Anders door te geven.

U kunt uw gegevens wijzigen via een medewerker in de winkel of via onze klantendienst.


Als je het Lens Totaal Plan online afsluit, geef je een machtiging af via Twikey.