Polisvoorwaarde brilgarantieplan

1. Dekking  

Onder de verzekeringsdekking valt elke schade aan de verzekerde bril, behoudens de schade die uitdrukkelijk wordt uitgesloten in artikel 2 hierna, en voor zover de schade plotseling en onvoorzien veroorzaakt wordt of ontstaat. Onder schade wordt ook verstaan verlies of diefstal van de verzekerde bril.

De verzekeringsdekking geldt uitsluitend voor zover de verzekerde zijn gewone verblijfplaats in België heeft.

2. Uitsluitingen

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van de verzekeringsdekking:

3. Totstandkoming verzekeringsovereenkomst

De verzekeringsovereenkomst komt tot stand door het tekenen van de akkoordverklaring door verzekeringnemer. 

4. Begin, duur en beëindiging van de verzekeringsdekking

5. Voorzorgsverplichtingen van de verzekerde

6. Verplichtingen van de verzekerde bij een schadegeval

De verzekerde is verplicht:  

7. Vergoeding van de schade  

8. Eigen risico  

9. Niet nakoming verplichtingen  

10. Klachtenregeling

Klachten over de bemiddeling, totstandkoming, beheer of uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dienen in eerste instantie schriftelijk te worden ingediend bij Hans Anders (Kempische Steenweg 578, 3500 Hasselt of brilgarantplan@hansanders.be) die de klacht zal voorleggen aan de verzekeraar. Indien gewenst kan de klacht ook rechtstreeks aan de verzekeraar worden voorgelegd (Chubb European Group Limited, Afdeling Klachtenbehandeling, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, Nederland of informatie@chubb.com). Indien de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kan de verzekeringnemer of verzekerde zich wenden tot de bevoegde rechter of tot:

Ombudsman van de verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
http://www.ombudsman.as/

11. Toepasselijk recht

Op de verzekeringsovereenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

12. Rechtsvorderingen tegen de verzekeraar

Alle dagvaardingen, kennisgevingen of gelijkaardige stukken gericht aan de verzekeraar met als doel om een gerechtelijke procedure tegen de verzekeraar in verband met deze verzekeringsovereenkomst  te starten, dienen gericht en afgeleverd te worden aan: 

Hogan Lovells International LLP
Pericles Building
Rue de la Science 23
1040 Brussel
Tel. +32 2 505 0911
Fax +32 2 505 0996

De verzekeraar doet woonplaatskeuze op het voormelde adres voor de aangelegenheden die verband houden met een gerechtelijke procedure tegen de verzekeraar in verband met deze verzekeringsovereenkomst.

Hogan Lovells International LLP heeft de bevoegdheid om in geval van een gerechtelijke procedure namens de verzekeraar de betekening in ontvangst te nemen.  

13. Bescherming van de privacy

13.1. De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens, inclusief gevoelige persoonsgegevens, worden door de verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. Daarnaast worden in geval van schade schadegegevens door Hans Anders opgeslagen en overgedragen aan de verzekeraar ten behoeve van de behandeling van de schade. De persoonsgegevens zullen door de verzekeraar niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt.    

De verzekerde heeft een inzagerecht en een recht op verbetering van de hem betreffende gegevens.

13.2. Door de ondertekening van de akkoordverklaring verklaart de verzekerde akkoord te zijn met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform het bepaalde in artikel 13.1. Deze toestemming omvat ook zijn akkoord met het feit dat zijn gegevens daarbij mogen worden overgedragen aan andere leden van de Chubb-groep die eventueel in andere landen kunnen gevestigd zijn.

14. Algemene bepalingen

Deze polisvoorwaarden vervangen alle andere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. Met betrekking tot deze polisvoorwaarden zijn geen aanvullende mondelinge afspraken gemaakt. 

Indien een of meer bepalingen van deze polisvoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

15. Begripsomschrijvingen

Hans Anders: de Hans Anders vestiging waar de verzekerde bril is aangeschaft of een andere Belgische Hans Anders vestiging. Hans Anders treedt op als tussenpersoon van de verzekeraar.

Partijen: de verzekeraar en de verzekeringnemer.

Verzekeraar: Chubb European Group Limited, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, Nederland. 1

Verzekerde: de natuurlijke persoon die op de factuur van de verzekerde bril is vermeld, die in België woont en is ingeschreven in het Belgische bevolkingsregister. Als verzekerde worden tevens beschouwd de bij verzekerde inwonende: partner en minderjarige kinderen onder wie begrepen pleeg- en stiefkinderen, voor zover zij eigenaar zijn van de verzekerde bril.

Verzekerde bril: de als zodanig op de factuur omschreven complete bril op sterkte (montuur en glazen) of glazen die in een reeds eerder aangeschaft montuur geplaatst zijn.

Verzekeringnemer: degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en die op de factuur van de verzekerde bril is vermeld. De verzekeringnemer wordt bovendien geacht een verzekerde(n) te zijn.

 

1. Chubb European Group Limited, een Chubb onderneming, heeft een vergunning van de Prudential Regulation Authority (PRA) in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 202803. Statutaire zetel: 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, company no. 1112892. Chubb European Group Limited, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, Nederland, is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 24353249. In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).