Polisvoorwaarden brilgarantieplan

1. Dekking

Onder de verzekeringsdekking valt elke schade aan de verzekerde bril, behoudens de schade die uitdrukkelijk wordt uitgesloten in artikel 2 hierna, en voor zover de schade plotseling en onvoorzien veroorzaakt wordt of ontstaat. Onder schade wordt ook verstaan verlies of diefstal van de verzekerde bril. 

De verzekeringsdekking geldt uitsluitend voor zover de verzekerde zijn gewone verblijfplaats in België heeft.

2. Uitsluitingen

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van de verzekeringsdekking:

3. Totstandkoming verzekeringsovereenkomst

De verzekeringsovereenkomst komt tot stand door het tekenen van de akkoordverklaring door verzekeringnemer.

4. Begin, duur en beëindiging van de verzekeringsdekking

5. Voorzorgsverplichtingen van de verzekerde

6. Verplichtingen van de verzekerde bij een schadegeval

De verzekerde is verplicht:

7. Vergoeding van de schade

8. Eigen risico

9. Niet nakoming verplichtingen

10. Klachtenregeling

Klachten over de bemiddeling, totstandkoming, beheer of uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dienen in eerste instantie schriftelijk te worden ingediend bij Hans Anders (Runkstersteenweg 247 B/2.01, 3500 Hasselt, brilgarantplan@hansanders.be) die de klacht zal voorleggen aan de verzekeraar. Indien gewenst kan de klacht ook rechtstreeks aan de verzekeraar worden voorgelegd (Chubb European Group SE, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, Nederland of informatie@chubb.com). Indien de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kan de verzekeringnemer of verzekerde zich wenden tot de bevoegde rechter of tot:

Ombudsman van de verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
http://www.ombudsman.as/

11. Toepasselijk recht

Op de verzekeringsovereenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

12. Rechtsvorderingen tegen de verzekeraar

Alle dagvaardingen, kennisgevingen of gelijkaardige stukken gericht aan de verzekeraar met als doel om een gerechtelijke procedure tegen de verzekeraar in verband met deze verzekeringsovereenkomst te starten, dienen gericht en afgeleverd te worden aan:

Hogan Lovells International LLP
Pericles Building
Rue de la Science 23
1040 Brussel
Tel. +32 2 505 0911
Fax +32 2 505 0996

De verzekeraar doet woonplaatskeuze op het voormelde adres voor de aangelegenheden die verband houden met een gerechtelijke procedure tegen de verzekeraar in verband met deze verzekeringsovereenkomst. Hogan Lovells International LLP heeft de bevoegdheid om in geval van een gerechtelijke procedure namens de verzekeraar de betekening in ontvangst te nemen.

13. Bescherming van de privacy

13.1. De verzekeraar maakt gebruik van door u aan hem of aan Hans Anders verstrekte gegevens van persoonlijke aard voor het afsluiten van onderhavig Contract en voor het beheer van de onderschreven waarborgen in uitvoering van onderhavig Contract, waaronder begrepen daaruit voortvloeiende claims. De ingezamelde gegevens omvatten de basiscontactgegevens zoals uw naam, adres en polisnummer, maar kunnen tevens meer gedetailleerde informatie bevatten (bijvoorbeeld uw leeftijd en schadehistorie) voor zover dit relevant is voor het door de verzekeraar te verzekeren risico, de door de verzekeraar te verlenen prestaties of voor de door u in te dienen claims. De verzekeraar maakt deel uit van een wereldwijd concern, en uw persoonsgegevens kunnen met zijn groepsmaatschappijen in andere landen worden gedeeld, voor zover dit nodig is voor het beheer van de onderschreven waarborgen of het opslaan van uw gegevens. De verzekeraar maakt daarnaast ook gebruik van erkende prestatieverleners die toegang hebben tot uw persoonsgegevens met inachtneming van zijn instructies en zeggenschap. 

De persoonsgegevens zullen door de verzekeraar niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. U heeft een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder begrepen inzagerechten en in bepaalde gevallen het recht op verwijdering en doorhaling.

13.2. In dit onderdeel is in het kort uitgelegd op welke manier de verzekeraar gebruik maakt van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie raadt de verzekeraar u ten zeerste aan om zijn Algemene Privacybeleid te raadplegen, dat hier kan worden ingezien: https://www2.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.aspx. U kunt de verzekeraar altijd vragen om
een papieren versie van het Privacybeleid door een e-mail te sturen naar dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

14. Algemene bepalingen

Deze polisvoorwaarden vervangen alle andere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. Met betrekking tot deze polisvoorwaarden zijn geen aanvullende mondelinge afspraken gemaakt. 

Indien een of meer bepalingen van deze polisvoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

15. Begripsomschrijvingen

Hans Anders: de Hans Anders vestiging waar de verzekerde bril is aangeschaft of een andere Belgische Hans Anders vestiging. Hans Anders treedt op als tussenpersoon van de verzekeraar.

Partijen: de verzekeraar en de verzekeringnemer.

Verzekeraar: Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, Nederland.

Verzekerde: de natuurlijke persoon die op de factuur van de verzekerde bril is vermeld, die in België woont en is ingeschreven in het Belgische bevolkingsregister.
Als verzekerde worden tevens beschouwd de bij verzekerde inwonende:

voor zover zij eigenaar zijn van de verzekerde bril.

Verzekerde bril: de als zodanig op de factuur omschreven complete bril op sterkte (montuur en glazen) of glazen die in
een reeds eerder aangeschaft montuur geplaatst zijn.

Verzekeringnemer: degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en die op de factuur van de verzekerde
bril is vermeld. Verzekeringnemer wordt bovendien geacht een verzekerde(n) te zijn.

 

1. Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. Statutaire zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE heeft een volledig volgestort maatschappelijk kapitaal van €896.176.662 en valt onder het toezicht van de ‘Autorité de contrôle prudentiel et de résolution’ (ACPR), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09.
Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 24353249. In België valt
zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), FSMA nummer 2312. Voor onze verzekeringen gelden de Chubb privacyvoorwaarden. Deze vindt u hier: https://www2.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.aspx