Polisvoorwaarden brilgarantieplan

1. Dekking

Onder de verzekeringsdekking valt elke schade aan de verzekerde bril, behoudens de schade die uitdrukkelijk wordt uitgesloten in artikel 2 hierna, en voor zover de schade plotseling en onvoorzien veroorzaakt wordt of ontstaat. Onder schade wordt ook verstaan verlies of diefstal van de verzekerde bril. 

De verzekeringsdekking geldt uitsluitend voor zover de verzekerde zijn gewone verblijfplaats in België heeft.

2. Uitsluitingen

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van de verzekeringsdekking:

 • schade veroorzaakt door of bestaande uit normale slijtage;
 • schade, verlies of diefstal ontstaan tijdens reparatie, reiniging of allerhande aanpassing van de verzekerde bril;
 • schade en/of kosten die door de verzekerde verhaald kunnen worden op een onderhoudscontract, een wettelijke of conventionele garantieregeling, een leverings- of verkoopsovereenkomst of een ziekteverzekering;
 • schade die door de verzekerde met opzet werd veroorzaakt;
 • schoonmaakkosten, kosten in verband met het normaal onderhoud en het afstellen van de verzekerde bril;
 • gevolgschade van welke aard dan ook (zoals bij wijze van voorbeeld: lichamelijk letsel door glasbreuk, inkomensverlies door het niet kunnen gebruiken van de verzekerde bril, etc. – deze opsomming is niet limitatief);
 • schade waarvoor de verzekeraar direct of indirect geen uitkering mag verlenen op grond van economische sancties, sanctieregulering of handelsembargo’s.

3. Totstandkoming verzekeringsovereenkomst

De verzekeringsovereenkomst komt tot stand door het tekenen van de akkoordverklaring door verzekeringnemer.

4. Begin, duur en beëindiging van de verzekeringsdekking

 • Op voorwaarde dat de premie inclusief verzekeringstaks door de verzekeringnemer werden betaald overeenkomstig artikel 4.b van de huidige polisvoorwaarden, gaat de verzekeringsovereenkomst en verzekeringsdekking in op de dag dat de verzekerde bril door de verzekerde in ontvangst is genomen.
 • De verzekeringnemer dient een éénmalige premie te betalen voor de ganse duur van twaalf (12) + twaalf (12) maanden van de verzekeringsovereenkomst. De premie moet door de verzekeringnemer bij vooruitbetaling worden voldaan aan Hans Anders ten laatste op het ogenblik van de afhaling bij Hans Anders van de verzekerde bril.
 • De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor een duur van twaalf (12) maanden, die éénmaal automatisch wordt verlengd met eenzelfde periode indien één van de partijen zich er niet ten minste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst tegen verzet bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Het premiedeel dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van de opzegging, wordt door de verzekeraar terugbetaald.

5. Voorzorgsverplichtingen van de verzekerde

 • De verzekerde is verplicht om zich te onthouden van alles wat de belangen van de verzekeraar kan schaden en om alle normale en redelijke voorzorgen te nemen ter voorkoming van schade (waaronder verlies en diefstal) aan (van) de verzekerde bril.
 • Bij niet-nakoming van deze verplichtingen door de verzekerde is de verzekeraar niet langer gehouden tot uitkering onder de verzekering, in zoverre de niet-nakoming (mede) heeft geleid tot de realisatie van het schadegeval.
 • Indien de schade is ontstaan door roekeloosheid of grove nalatigheid van de verzekerde, heeft de verzekeraar het recht om de uitkering onder de verzekering te verminderen met de schade die hij daardoor lijdt.

6. Verplichtingen van de verzekerde bij een schadegeval

De verzekerde is verplicht:

 • Het schadegeval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het schadegeval, te melden aan Hans Anders, in het bijzonder aan de Belgische Hans Anders vestiging waar de verzekerde bril werd aangekocht of, indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, aan een andere Belgische Hans Anders vestiging.
  • De verzekerde dient de Brilgarantieplan factuur van de verzekerde bril (of glazen) voor te leggen aan Hans Anders.
  • Indien de verzekerde bril werd gestolen, dient de verzekerde binnen 48 uur aangifte van de diefstal te doen bij de politie ter plaatse.
  • Het rapport van de aangifte van de diefstal dient aan Hans Anders te worden overgelegd;
 • Alle redelijkerwijs te verlangen medewerking en informatie onverwijld aan de verzekeraar te verlenen en te verstrekken voor de behandeling van de schade;
 • Alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken in de mate van hetgeen redelijkerwijs mogelijk is;
 • Het terugvinden van een verloren of gestolen verzekerde bril onverwijld aan Hans Anders te melden;
 • Medewerking te verlenen bij verhaal op een derde, eventueel door overdracht van rechten.

7. Vergoeding van de schade

 • Vergoeding van de schade vindt uitsluitend in natura plaats via herstelling of vervanging van de verzekerde bril door Hans Anders. De verzekerde heeft geen recht op de geldwaarde van de herstelling of vervanging van de verzekerde bril.
 • Als waarde van de verzekerde bril geldt het als zodanig op de factuur van de verzekerde bril vermelde aankoopbedrag.
 • Bij beschadiging van de verzekerde bril vergoedt de verzekeraar de kosten van het vakkundig herstel van de verzekerde bril met onderdelen van dezelfde soort en kwaliteit en met glazen van dezelfde soort, deugdelijkheid en sterkte, zoveel mogelijk met onderdelen van de betreffende fabrikant.
 • Bij verlies of diefstal van de verzekerde bril en indien de kosten voor het herstel van een beschadiging meer bedragen dan het aankoopbedrag van de verzekerde bril, wordt de verzekerde bril vervangen door een nieuwe bril van dezelfde soort en kwaliteit met glazen van dezelfde soort, deugdelijkheid en sterkte, zoveel mogelijk van de betreffende fabrikant.

8. Eigen risico

 • Bij beschadiging van de verzekerde bril wordt een eigen risico van de verzekerde t.b.v. 20% van het aankoopbedrag van de verzekerde bril zoals vermeld op de factuur, met een minimum van 15 EUR voor enkelvoudige glazen en 30 EUR voor varifocusglazen, in mindering gebracht op het schadebedrag.
 • Bij verlies of diefstal van de verzekerde bril bedraagt dit eigen risico van de verzekerde 30% van het aankoopbedrag van de verzekerde bril zoals vermeld op de factuur, met een minimum van 15 EUR voor enkelvoudige glazen en 30 EUR voor varifocusglazen.
 • Vergoeding van de schade in natura door de verzekeraar vindt pas plaats nadat de verzekerde het eigen risico aan Hans Anders heeft betaald.

9. Niet nakoming verplichtingen

 • Indien de verzekerde één of meer van de in artikel 5 of 6 opgesomde verplichtingen niet nakomt, kan de verzekeraar de uitkering onder de verzekering verminderen met de schade die hij door de niet-nakoming van de verplichtingen lijdt.
 • Elk recht op uitkering onder de verzekering komt te vervallen, indien de verzekerde één of meer van de verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

10. Klachtenregeling

Klachten over de bemiddeling, totstandkoming, beheer of uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dienen in eerste instantie schriftelijk te worden ingediend bij Hans Anders (Runkstersteenweg 247 B/2.01, 3500 Hasselt, brilgarantplan@hansanders.be) die de klacht zal voorleggen aan de verzekeraar. Indien gewenst kan de klacht ook rechtstreeks aan de verzekeraar worden voorgelegd (Chubb European Group SE, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, Nederland of informatie@chubb.com). Indien de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kan de verzekeringnemer of verzekerde zich wenden tot de bevoegde rechter of tot:

Ombudsman van de verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
http://www.ombudsman.as/

11. Toepasselijk recht

Op de verzekeringsovereenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

12. Rechtsvorderingen tegen de verzekeraar

Alle dagvaardingen, kennisgevingen of gelijkaardige stukken gericht aan de verzekeraar met als doel om een gerechtelijke procedure tegen de verzekeraar in verband met deze verzekeringsovereenkomst te starten, dienen gericht en afgeleverd te worden aan:

Hogan Lovells International LLP
Pericles Building
Rue de la Science 23
1040 Brussel
Tel. +32 2 505 0911
Fax +32 2 505 0996

De verzekeraar doet woonplaatskeuze op het voormelde adres voor de aangelegenheden die verband houden met een gerechtelijke procedure tegen de verzekeraar in verband met deze verzekeringsovereenkomst. Hogan Lovells International LLP heeft de bevoegdheid om in geval van een gerechtelijke procedure namens de verzekeraar de betekening in ontvangst te nemen.

13. Bescherming van de privacy

13.1. De verzekeraar maakt gebruik van door u aan hem of aan Hans Anders verstrekte gegevens van persoonlijke aard voor het afsluiten van onderhavig Contract en voor het beheer van de onderschreven waarborgen in uitvoering van onderhavig Contract, waaronder begrepen daaruit voortvloeiende claims. De ingezamelde gegevens omvatten de basiscontactgegevens zoals uw naam, adres en polisnummer, maar kunnen tevens meer gedetailleerde informatie bevatten (bijvoorbeeld uw leeftijd en schadehistorie) voor zover dit relevant is voor het door de verzekeraar te verzekeren risico, de door de verzekeraar te verlenen prestaties of voor de door u in te dienen claims. De verzekeraar maakt deel uit van een wereldwijd concern, en uw persoonsgegevens kunnen met zijn groepsmaatschappijen in andere landen worden gedeeld, voor zover dit nodig is voor het beheer van de onderschreven waarborgen of het opslaan van uw gegevens. De verzekeraar maakt daarnaast ook gebruik van erkende prestatieverleners die toegang hebben tot uw persoonsgegevens met inachtneming van zijn instructies en zeggenschap. 

De persoonsgegevens zullen door de verzekeraar niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. U heeft een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder begrepen inzagerechten en in bepaalde gevallen het recht op verwijdering en doorhaling.

13.2. In dit onderdeel is in het kort uitgelegd op welke manier de verzekeraar gebruik maakt van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie raadt de verzekeraar u ten zeerste aan om zijn Algemene Privacybeleid te raadplegen, dat hier kan worden ingezien: https://www2.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.aspx. U kunt de verzekeraar altijd vragen om
een papieren versie van het Privacybeleid door een e-mail te sturen naar dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

14. Algemene bepalingen

Deze polisvoorwaarden vervangen alle andere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. Met betrekking tot deze polisvoorwaarden zijn geen aanvullende mondelinge afspraken gemaakt. 

Indien een of meer bepalingen van deze polisvoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

15. Begripsomschrijvingen

Hans Anders: de Hans Anders vestiging waar de verzekerde bril is aangeschaft of een andere Belgische Hans Anders vestiging. Hans Anders treedt op als tussenpersoon van de verzekeraar.

Partijen: de verzekeraar en de verzekeringnemer.

Verzekeraar: Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, Nederland.

Verzekerde: de natuurlijke persoon die op de factuur van de verzekerde bril is vermeld, die in België woont en is ingeschreven in het Belgische bevolkingsregister.
Als verzekerde worden tevens beschouwd de bij verzekerde inwonende:

 • partner; en
 • minderjarige kinderen onder wie begrepen pleeg- en stiefkinderen,

voor zover zij eigenaar zijn van de verzekerde bril.

Verzekerde bril: de als zodanig op de factuur omschreven complete bril op sterkte (montuur en glazen) of glazen die in
een reeds eerder aangeschaft montuur geplaatst zijn.

Verzekeringnemer: degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en die op de factuur van de verzekerde
bril is vermeld. Verzekeringnemer wordt bovendien geacht een verzekerde(n) te zijn.

 

1. Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. Statutaire zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE heeft een volledig volgestort maatschappelijk kapitaal van €896.176.662 en valt onder het toezicht van de ‘Autorité de contrôle prudentiel et de résolution’ (ACPR), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09.
Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 24353249. In België valt
zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), FSMA nummer 2312. Voor onze verzekeringen gelden de Chubb privacyvoorwaarden. Deze vindt u hier: https://www2.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.aspx